• મુંબઈ,ઇન્ડિયા.
 • sarjanhar@gmail.com
 • ૮૩૬૯૦ ૩૩૨૩૧
 • 0૯૮૭૦૦ ૧૯૦૧૯

જાહેરાતના દર :

કલર પેજ :

માસિક


 • છેલ્લા પાનાનો દર :

 • આખા પાનાનો દર :

 • અડધા પાનાનો દર :

ત્રિમાસિક


 • -----

 • ૬,૦૦૦/-.

 • ૪,૦૦૦/-.

૬ માસિક


 • -----

 • ૧૬,૦૦૦/-.

 • ૯,૦૦૦/-.

વાર્ષિક


 • ૨૯,૦૦૦/-.

 • ૨૯,૦૦૦/-.

 • ૧૫,૦૦૦/-.

બ્લેક અને વાઈટ :

માસિક


 • આખા પેજનો દર :

 • અડધા પેજનો દર :

 • કવાટર પેજનો દર :

ત્રિમાસિક


 • ૪,૦૦૦/-.

 • ૩,૦૦૦/-.

 • ૧,૫૦૦/-.

૬ માસિક


 • ૯,૦૦૦/-.

 • ૬,૬૦૦/-.

 • ૪,૫૦૦/-.

વાર્ષિક


 • ૧૫,૦૦૦/-.

 • ૧૦,૦૦૦/-.

 • ૭,૦૦૦/-.

મેમ્બરશિપ :


૧ વરસ ના દર = ૫૦૦/-.

૫ વરસ ના દર = ૨૦૦૦/-.

૧૦ વરસ ના દર = ૩૦૦૦/-.